title
   

Навчально-наукова лабораторія фармакогенетики та генетичної безпеки

      Загальною метою Лабораторії є розвиток, у відповідності до сучасних тенденцій фармацевтичної науки і освіти, зокрема, експериментальної та клінічної фармакології, фармакогенетики, метаболічної фармакокінетики, нанофармакології, токсикології, біохімії, патофізіології для розробки, доклінічного вивчення ефективності та безпечності лікарських засобів, забезпечення високої якості підготовки кадрів для потреб фармації і медицини з метою конкурентоспроможності випускників та збереження здоров’я населення України. 

Основними задачами навчально-наукової лабораторії фармакогенетики та генетичної безпеки є:

 1. Забезпечення умов для проведення практичних та лабораторних занять за основними та вибірковими курсами навчального плану студентами спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Лабораторна діагностика», «Біотехнологія» та ін.
 2. Створення належних умов для оволодіння студентами та слухачами Університету вміннями та навичками дослідницької роботи в галузі експериментальної фармакології, фармакокінетики, молекулярної генетики та молекулярної патології в процесі вивчення базових та спеціальних дисциплін, а також практично-орієнтованих курсів НФаУ.
 3. Підвищення кваліфікації викладачів та слухачів з експериментальної фармакології, фармакокінетики, молекулярної генетики та молекулярної патології.
 4. Виконання аспірантами, докторантами та магістрантами наукових та кваліфікаційних робіт.
 5. Розвиток нових форм наукового співробітництва з ВНЗ, науковими установами НАН та АМН України, виробничими підприємствами і організаціями практичної охорони здоров’я з метою спільного вирішення найважливіших наукових завдань і впровадження розробок Лабораторії до освітньої, наукової діяльності та практику охорони здоров’я.
 6. Розширення міжнародного наукового співробітництва з навчальними закладами, науково-дослідними організаціями і фірмами іноземних країн з метою участі в міжнародній системі фармакогенетичних досліджень та проведення спільної дослідницької роботи.

Лабораторія виконує лабораторні дослідження за напрямами:

 • Комплекс фармакокінетичних та біофармацевтичних досліджень нових природних та синтезованих сполук, субстанцій і лікарських препаратів, у різних лікарських формах, з’ясування залежності фармакокінетики сполук від лікарської форми, дози та шляхів введення до організму.
 • Визначення показників фармакологічної активності та нешкідливості субстанцій синтетичного та природного походження з використанням фізико-хімічних та біохімічних методів дослідження.
 • Вивчення молекулярно-генетичних підґрунть для персоніфікації призначення лікарських препаратів різної спрямованості дії.
 • Дослідження процесів біотрансформації і встановлення взаємозв’язку між фармакокінетичними та фармакодинамічними характеристиками, визначення шляхів елімінації субстанцій та лікарських препаратів.
 • Створення та дослідження нових субстанцій з використанням нанотехнологічних підходів. Прогнозування можливої взаємодії ліків при одночасному їх введенні, ліків та їжі, ліків та алкоголю, ліків та фітопрепаратів тощо.
 • Визначення молекулярних маркерів патологічних станів.
 • Проведення моніторингу лікарської терапії.
 • Проведення фармакогенетичного скринінгу населення регіону.

Лабораторія виконує такі функції:

 • проведення біохімічних та молекулярно-біологічних досліджень біологічних проб;
 • забезпечення якості лабораторних вимірювань;
 • розробку і атестацію нових методик фармакокінетичних та фармакогенетичних досліджень;
 • надання методичної та консультаційної допомоги органам та установам охорони здоров’я по лабораторній діагностиці;
 • підготовку та удосконалення кадрів для науково-дослідної і практичної роботи в галузі фармакокінетики та фармакогенетики;
 • ведення обліково-звітних документів за встановленими формами;
 • інформаційне забезпечення і реалізацію результатів наукової діяльності;
 • визначення поліморфізмі і молекулярних особливостей дії та метаболізму лікарських сполук, розвитку патологій та захворювань;
 • фізико-хімічний контроль готових лікарських засобів;
 • доклінічне вивчення фармакокінетики лікарських засобів;
 • дослідження параметрів нешкідливості лікарських засобів, їх генотоксичності, мутагенності та канцерогенності;
 • дослідження біофармацевтичних аспектів з метою створення оптимальних лікарських форм препаратів;
 • фармакологічний скринінг нових сполук.
Кафедра патологічної фізіології, 2015-2019 facebook