КОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

КОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНАПосада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Учене звання: професор

Викладає патологічну фізіологію, патологічну фізіологію з основами патологічної анатомії, прикладні аспекти фундаментальної медицини

КОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА КОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНАКОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

КОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

 

 

КОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

 

 

 

Кандидатська дисертація: «Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження)» (спеціальність 14.03.05 – фармакологія; науковий керівник – проф. Березнякова А.І.) (Київ, 2004)

Докторська дисертація: «Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи гемостазу в нормі та механізми їх порушень при гастральних виразках» (спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія; науковий консультант – проф. Березнякова А.І.) (Харків, 2009)

Обов’язки та доручення: віце-президент з міжнародної діяльності Наукового товариства патофізіологів України, голова Комітету «Патологічна фізіологія» фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок-1» для спеціальності «Фармація» при МОЗ України, член спеціалізованих вчених рад: Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті, Д 55.051.05 при Сумському державному університеті зі спеціальності 14.03.04 – «Патологічна фізіологія», член Вченої ради НФаУ, член об’єднаної ради факультетів НФаУ, член Центральної методичної ради НФаУ, член методичної профільної комісії з біомедичних дисциплін НФаУ, член апробаційної ради НФаУ зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія».

Нагороди та відзнаки:

 • Подяка НФаУ (2019 р.)
 • Подяка Представника Президента у Верховній Раді України та пам’ятний подарунок «За особисті досягнення» (2018 р.)
 • Почесна грамота НФаУ (2018 р.)
 • Почесна грамота та нагрудний знак Верховної ради України (2016 р.)
 • Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2014 р.)
 • Грамота та нагрудний знак Харківської обласної ради (2013 р.)
 • Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2009 р.)
 • Диплом переможця ХІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець» (2009 р.)

Біографія

Народилась у 1976 році у м. Харків. У 1994 р. з відзнакою закінчила Харківське медичне училище № 1 (нині Харківський обласний медичний коледж) за спеціальністю «Медична сестра загального профілю». У тому ж році вступила на медичний факультет Харківського державного медичного університету (нині Харківський національний медичний університет), який закінчила у 2000 р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2000 по 2001 рр. проходила інтернатуру на кафедрі внутрішніх та професійних хвороб Харківського державного медичного університету. Після закінчення інтернатури мала практичну роботу за фахом у Обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення.

У Національному фармацевтичному університеті працює з 2001 р. на посадах асистента, з 2005 р. – доцента, з 2009 р. по теперішній час – завідувача кафедри патологічної фізіології.

З 2007 по 2017 рр. виконувала обов’язки секретаря Вченої ради НФаУ.

У 2004 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, у 2007 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2009 р. – доктор медичних наук, з 2011 р. – професор.

У 2015 р. закінчила цикл спеціалізації в ХМАПО із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Функціональна діагностика». У тому ж році закінчила цикл спеціалізації в ХМАПО із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія».

Публікації: співавтор монографії, 5 підручників, 13 навчальних посібників, 9 методичних рекомендацій, автор понад 250 наукових праць.

Монографія

Пам’ятати про минуле, дбати про майбутнє. Історія кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету. Монографія / За редакцією В.П. Черних; уклад. В.П. Черних, Н.М. Кононенко, А.І.Березнякова та ін. – Харків: «Цифрова друкарня №1», 2013. – 291 с.

Підручники

1. Патологічна фізіологія: для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів. 2-ге видання стереотипне /М.С. Регеда, А.І. Березнякова, Н.М. Кононенко та ін. – Львів: Вид-во «Магнолія”, 2015. – 490 с.

2. Патологічна анатомія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Волковой, Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк В.В. та ін. – Х: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 392 с.

3. Pathological Physiology: Manual for students of higher schools /N.M. Kononenko, S.I. Kryzhna, T.I. Tyupka et al. – Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2012. – 200 p.

4. Патологическая физиология: учебник для студентов фармацевтич. вузов. Издание второе, переработанное и дополненное / А.И. Березнякова, Н.Н. Кононенко, С.И. Крыжная  и др. – Винница: Нова книга, 2008. – 328 с.

5. Pathological physiology: The textbook for the students of higher pharmaceutical educational institutions and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions III-IV levels of accreditation / S. I. Kryzhna, N. M. Kononenko, I. Yu. Tishchenko et. al. – Kharkiv: NPhaU, 2006. – 416 p.

Навчальні посібники:

1. Рабочий журнал по патологической физиологии для практических и семинарских занятий: учебно-методическое пособие для работы на лекционных, практических и семинарских занятиях соискателей высшего образования специальности «226 Фармация, промышленная фармация» /Н.Н. Кононенко, В.В. Гнатюк, В.А. Рыбак и др.; под ред. Н.Н. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2019. – 101 с.

2. Workbook on pathological physiology for lectures, practical classes and seminars: study guide for lectures, practical classes and seminars for higher education applicants of the specialty “226 Pharmacy, Industrial Pharmacy” / Kononenko N.M., Hnatiuk V.V., Myronchenko S.I. et al.; edited by prof. N.M.  Kononenko. – Kharkiv: NPhaU, 2019. – 105 p.

3. Рабочая тетрадь по патологической физиологии. Учебно-методическое пособие для подготовки к лицензионному экзамену «Крок-1. Фармация» (издание пятое, дополненное и переработанное) /Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В.В. Гнатюк и др.; под ред. Н.Н. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2019 – 183 с.

4. Workbook on the pathological physiology for the preparation for the licensing examination “Krok-1. Pharmacy”: educational methods benefit for the preparation for the licensing examination “Krok-1. Pharmacy” / Kononenko N.M., Hnatiuk V.V., Myronchenko S.I. et al.; edited by prof. N.M.  Kononenko. – Kharkiv: NPhaU, 2019. – 160 p.

5. Робочий зошит з патологічної фізіології. Навчально-методичний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» (видання п’яте, доповнене та перероблене) /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.В. Гнатюк та ін.; під ред. Н.М. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2018 – 174 с.

6. Фармакогенетика. Конспект лекцій: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. /Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, Г.В. Зайченко та ін.; за ред. Н.М. Кононенко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 144 с.

7. Робочий журнал з патологічної фізіології для лекцій, практичних, семінарських занять: навчально-методичний посібник для роботи на лекціях, практичних і семінарських заняттях здобувачів вищої освіти спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, М.О. Остапець та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 170 с.

8. Гігієна у фармації: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.А.  Волковой и др. – Х: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 296 с.

9. Патологическая физиология. Конспект лекций / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, Т.И. Тюпка и др. – Х.: НФаУ, 2015. – 115 с.

10. Lecture notebook pathological physiology. Manual for working in lectures /N.M. Kononenko, S.I. Kryzhna, V.A. Volkovoy et al.; Kh.: NPhаU, 2013. – 100 p.

11. Лекционная тетрадь по патологической физиологии: учебно-методическое пособие по патологической физиологии / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, Т.И. Тюпка и др. – Х.: НФаУ, 2012. – 170 с.

12. Посібник до практичних занять з патофізіології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Березнякова, Н.М. Кононенко, С.І. Крижна та ін.; за ред. А.І. Березнякової. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 384 с.

13.Функціональна біохімія нервової системи: навч.-метод. посіб. для студ. ІІ курсу / В.І. Жуков, Н.М. Кононенко, М.Г. Щербань та ін. – Х.: ХНМУ, 2012. – 84 с.

Методичні рекомендації:

1. Патологічна фізіологія. Модуль 1. Методичні вказівки для викладачів: метод. розробка до практичних і семінарських занять із здобувачами вищої освіти спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 164 с.

2. Патологічна фізіологія. Модуль 1. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 148 с.

3. Патологічна фізіологія. Модуль 2. Методичні вказівки для викладачів: метод. розробка до практичних і семінарських занять із здобувачами вищої освіти спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 157 с.

4. Патологічна фізіологія. Модуль 2. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 141 с.

5. Клінічна патогістологія: метод. вказ. для викл. до практ. та сем. занять /Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 183 с.

6. Гігієна у фармації та екологія: метод. вказ. до практ. та сем. занять для викладачів /Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 128 с.

7. Гігієна у фармації та екологія: метод. реком. до практ. та сем. занять для здобувачів вищ. освіти /Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 75 с.

8. Визначення інтегральної інтенсивності фосфоресценції протеїнів сироватки крові як прогностичної основи ранної діагностики онкопатології і ступення тяжкості перебігу захворювання (Методичні рекомендації) / В.І. Жуков, В.В. Бойко, Н.М. Кононенко та ін. – Київ, 2011. – 22 с.

9. Патологічна фізіологія. Програма, методичні рекомендації та завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання / Н.М. Кононенко, В.А. Волковой, Т.І. Тюпка та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 24 с.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

 • Kononenko N.M., Hnatiuk V.V. The study of the circannual relationship between the activity of the epiphysis and gonads in rats of different sex and age // Malaysian Journal Pathology. – 2017. – Vol. 39(1). – P. 39–45.
 • Кононенко Н.М., Гнатюк В.В. Вивчення взаємозв’язку між активністю епіфізу та гонад у щурів-самців в різні сезони року //Фізіологічний журнал. – 2016. – Т. 62, № 6. – С. 96–102.
 • Kononenko N.M., Hnatiuk V. V., Kozub T. A., Chikitkina V. V., Galiy L. V. Аge and sex characteristics of melatonin-positive-labeled cells of the gastric mucosa in desynchronosis in rats // Georgian medical news. – 2016. – N 6 (255). – P. 99–104.

Патенти, авторські свідоцтва, інформаційні листи:

1. Черних В.П., Гриценко І.С., Кононенко Н.М., Березнякова А.І. Засіб з антирадикальною та антиокислювальною активністю. Деклараційний патент на винахід 66132 А UA, МПК 7 С07С235/00, А61К31/16. Заявл. 04.08.2003; Опубл. 15.04.2004. Бюл. №4, 2004 р.

2. Кононенко Н.М., Березнякова М.Є., Тюпка Т.І. Спосіб оцінки репаративної активності лікарських засобів. Патент на винахід 76646 С2 UA, МПК (2006) G01N 33/15, G01N 1/00 G01N 21/25. Заявл. 04.01.2005; Опубл. 15.08.2006. Бюл. №8, 2006 р.

3. Кононенко Н.М., Березнякова М.Є., Тюпка Т.І. Спосіб оцінки гемостатичної активності лікарських засобів. Патент на винахід 77821 С2 UA, МПК (2006) G01N 33/49, G01N 33/62. Заявл. 04.01.2005; Опубл. 15.01.2007. Бюл. №1, 2007 р.

4. Черкашина А.В., Ковальов В.М., Кононенко Н.М. та ін. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною, регенеруючою та гемостатичною дією. Патент на винахід 96689, МПК (2011.01), А 61К 36/48 (2006.01). А61Р 1/00 А61Р 7/00. А61К 31/00. Заявл. 06.08.2010. Опубл. 25.11.2011. Бюл. № 22, 2011 р.

5. Болотов В.В., Колісник С.В., Алтухов О.О., Кононенко Н.М. N-{(1Z)-2-оксо-1-(2-оксо-1,2-дигідро-3Н-індол-3-іліден)-2-[(фенілетил)аміно]етил} бензамід, що проявляє антигіпоксичну дію. Патент на корисну модель № 58811. МПК (2011.01) С07С 233/65 (2006.01), А61К 31/16 (2011.01)  А61Р 43/00. Заявл. 04.10.2010; Опубл. 26.04.2011. Бюл. №8, 2011 р.

6. Кононенко Н.М., Гаман Д.В., Рибалкін М.В. Спосіб моделювання гострого експериментального адреналінгідрокортизонового інфаркту міокарда. Патент на винахід № 105253. МПК G09В 23/28 (2006.01). Заявл. 07.06.2012. Опубл. 25.04.2014. Бюл. № 8, 2014 р.

7. Кононенко Н.М. Крутських А.А., Кисличенко В.С. та ін. Рослинний засіб гемостатичної дії. Патент на корисну модель № 98067. МПК А61К 36/55 (2006.01). Заявл. 05.12.2014. Опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7, 2015 р.

8. Ковалевська І.В., Рубан О.А., Кононенко Н.М. Фармацевтична композиція у формі таблеток з гіпоглікемічною дією. Патент на корисну модель № 120549. МПК (2017.01). Заявл. 03.05.2017. Опубл. 10.11.2017. Бюл. № 21, 2017 р.

9. Котвіцька А.А., Цубанова Н.А., Кононенко Н.М., Просяник Л.Ф. Екофармація – новий міждисциплінарний напрямок. Методологія. Перспективи розвитку. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79271. Міністерство економічного розвитку і торгівлі. – Київ. – 2018.

10.  Кононенко Н.М., Чікіткіна О.М., Чікіткіна В.В. Інноваційні підходи до створення нового комбінованого протидіабетичного засобу: інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України. Вип. 34 з проблеми «Фармація» № 164-2014. К., 2014. 4с.

11. Кононенко Н.М., Загайко А.Л., Тюпка Т.І., Мінаєва А.О. Оптимізація існуючих схем лікування виразкових уражень шлунка за рахунок використання новоствореної наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння: інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України. Вип. 32 з проблеми «Фармація» № 158-2014. К., 2014. 4с.

12. Філімонова Н.І., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Кононенко Н.М. Імунобіологічний лікарський засіб для попередження та лікування кандидозної інфекції інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України. Вип. 23 з проблеми «Фармація» № 214-2015. К., 2015. 4с.

13. Кононенко Н.М., Шейхалі А.М. Застосування нового комбінованого крему для лікування запальних і мікробних захворювань шкіри: інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України. Вип. 25 з проблеми «Фармація» № 210-2018. К., 2018. 4с.

14. Кононенко Н.М., Мірзалієв М.Т. Використання рослинного екстракту капусти городньої у якості протизапального та противиразкового засобу при лікуванні виразкових уражень шлунка:  інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України. Вип. 23 з проблеми «Фармація» № 208-2018. К., 2018. 4с.

15. Кононенко Н.М., Сорокіна М.В., Чікіткіна В.В. Антидіабетичні властивості сухого екстракту імбиру: інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України. Вип. 24 з проблеми «Фармація» № 209-2018. К., 2018. 4с.

Керівництво дисертаційними роботами 

Докторські дисертації:

Гнатюк В.В. «Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках» (захищено у 2017 р.)

Мінухін А.С. «Механізми репродуктивних і сексуальних розладів у молодих чоловіків за умов андрогенодефіциту з коморбідною патологією» (ведеться підготовка)

Кандидатські дисертації:

Гаман Д.В. «Антигіпоксичні та антиоксидантні властивості похідних α-ариламідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти» (захищено у 2012 р.)

Маркін П.М. «Експериментальне обґрунтування застосування нового похідного (2-оксоіндолініліден-3)-оксиоцтової кислоти при захворюваннях передміхурової залози» (захищено у 2013 р.)

Землянський К.В. «Роль елементів гастроентеропанкреатичної ендокринної системи в патогенезі виразкової хвороби шлунку та її корекція мелатоніном» (захищено у 2014р.)

Мінаєва А.О. «Гастропротекторні властивості поліфенолів виноградного насіння» (захищено у 2015 р. )

Бурикіна О.М. «Фармакологічне обґрунтування застосування комбінованого засобу глікверин при цукровому діабеті» (захищено у 2016 р.)

Сорокіна М.В. «Фармакологічне обґрунтування застосування сухого екстракту імбиру при цукровому діабеті 2 типу та метаболічному синдромі» (ведеться підготовка)

Шейхалі А.М. «Експериментальне обґрунтування застосування нового комбінованого крему «Дермаліпоїн» для лікування запальних і мікробних захворювань шкіри» (ведеться підготовка)

Мірзалієв М.Т. «Експериментальне дослідження ефективності екстракту капусти городньої (Brassica oleracea L.) при виразкових ураженнях шлунка» (ведеться підготовка)

Рєньова І.М. «Експериментальне обґрунтування застосування супозиторіїв на основі діосміну для лікування проктологічних захворювань» (ведеться підготовка)

Деякі доповіді, виступи

 • Кононенко Н.М. «Андроген-естрогенний дисбаланс як показник прихованої дисфункції печінки у чоловіків з ідиопатичною інфертильністю (Одеса, 2018)
 • Кононенко Н.М. Особливості вивчення патологічної фізіології в системі фармацевтичної освіти / Виступ на VII Пленумі Українського наукового товариства патофізіологів (Полтава, 2018)
 • Кононенко Н.М. «Ecological aspects of drugs use» / Виступ на 3ій міжнародній конференції  «Smart Bio» ( Литва, 2019)

Scopus Author ID: 57193663039

ORCID iD: 0000-0002-3850-6942

Google Scholar: Google Scholar

ResearcherID: 2920245

Захоплення: мандрівки, класична і сучасна музика, література

Персональна сторінка: Фейсбук

Контакти: Тел.: (+38057) 706-14-02

E-mail: kononenkonn76@gmail.com